POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem platformy internetowej zamieszczonej pod adresami PositiveArtLive.com (zwanej dalej Serwisem Internetowym).
2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Joanna Tokarczyk zamieszkała w Krakowie (31-271), ul. Kluczborska 25/41, NIP: 7371702378, zwana dalej Positive Art Live Gallery.
3. Dane osobowe zbierane przez Positive Art Live Gallery za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. Positive Art Live Gallery dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

 

 

§ 2. Podstawa prawna, rodzaj oraz cel przetwarzania danych

 

1. Positive Art Live Gallery zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
a. rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. W przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje: adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe.
4. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5. 
5. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
6. Użytkownik zgadza się na pobieranie danych nawigacyjnych, w tym informacji o linkach i odnośnikach, w które zdecyduje się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
7. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
8. Przekazanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu Internetowego PositiveArtLive.com jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzu danych uniemożliwia świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 

§ 3. Odbiorcy danych oraz udostępnianie, powierzanie i przechowywanie danych

 

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Positive Art Live Gallery przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych oraz bankowe. Administratorami danych osobowych są również Sprzedawcy.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest:

a.  zgoda, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Positive Art Live Gallery tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata.

b.  wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Positive Art Live Gallery tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata.

4. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.

6. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Positive Art Live Gallery będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym.

7. W przypadku skierowania żądania Positive Art Live Gallery udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

 

§ 4. Mechanizm cookies, adres IP

 

1. Serwis Internetowy używa plików cookies. Zapisywane są one przez Positive Art Live Gallery na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Informacje zbierane za pomocą cookies pomagają dostosowywać oferowane przez Positive Art Live Gallery produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych w Serwisie Internetowym produktów.

2. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

3. Positive Art Live Gallery wykorzystuje cookies w celu:

a. uwierzytelniania i zapamiętania Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła;

b. analiz i badań oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies w przeglądarkach na swoich komputerach. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików cookies.

5. Positive Art Live Gallery może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. Adres IP jest wykorzystywany przez Positive Art Live Gallery przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.

6. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Positive Art Live Gallery nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

 

§ 5. Prawa osób, których dane dotyczą

 

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Positive Art Live Gallery.

b. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Positive Art Live Gallery zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Positive Art Live Gallery może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

a. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Positive Art Live Gallery przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Positive Art Live Gallery, badanie satysfakcji, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego.

b. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

 c. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Positive Art Live Gallery nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw zostaną usunięte.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

a. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

b.1 dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b.2  wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

b.3  wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

b.4  dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

b.5  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Positive Art Live Gallery podlega;

c. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Positive Art Live Gallery może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Positive Art Live Gallery. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Positive Art Live Gallery, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

a. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Positive Art Live Gallery nie będzie też wysyłała żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w przypadkach:

b.1  gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Positive Art Live Gallery ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b.2  gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

b.3  gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

b. 4  gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

a. Użytkownik ma prawo uzyskać od Positive Art Live Gallery potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

a.1 uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

a.2 uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

a.3 uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Positive Art Live Gallery, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Positive Art Live Gallery spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, Positive Art Live Gallery nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Użytkownik może zgłaszać do Positive Art Live Gallery skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Użytkownik ma prawo żądać od Positive Art Live Gallery przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

 

§ 6. Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

 

1. Positive Art Live Gallery zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. Positive Art Live Gallery stosuje certyfikat SSL.

2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Positive Art Live Gallery nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Przypomnienie hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego w Serwisie Internetowym, gdzie będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3. Positive Art Live Gallery nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

 

 

§ 7. Zmiany w Polityce Prywatności

 

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Positive Art Live Gallery poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności można kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2023 r.