REGULAMIN

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług przez internetową galerię sztuki Positive Art Live Gallery zamieszczoną pod adresem PositiveArtLive.com zwaną dalej "Serwisem Internetowym" prowadzonym przez Joannę Tokarczyk zamieszkałą  w Krakowie.

§ 1 Definicje

1. Serwis Internetowy - oznacza stronę internetową, działającą pod adresem PositiveArtLive.com
2. Użytkownik (Nabywca i Sprzedawca) - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są przez Usługodawcę usługi.
3. Konto Nabywcy - oznacza indywidualny dla każdego Nabywcy panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę po dokonaniu Rejestracji.
4. Sprzedawca (Artysta) - oznacza osobę, której Towary prezentowane są za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
5. Usługodawca - oznacza Joannę Tokarczyk zamieszkałą w Krakowie (31-271), ul. Kluczborska 25/41, NIP 7371702378,  będącą właścicielem Serwisu Internetowego.
6. Ogłoszenie - oznacza ogłoszenie sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę i zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzenia we własnym imieniu działalności gospodarczej lub zawodowej i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
10. Towar - oznacza produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
11. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, między Użytkownikiem a Sprzedawcą, której przedmiotem są Towary prezentowane w Ogłoszeniach.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logotypu, domen internetowych należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu Internetowego, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Serwisu Internetowego na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkowników ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu.  
4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług w nim dostępnych, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu hasła w jakiejkolwiek formie.
7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Rejestracja

 

1. W celu utworzenia Konta Nabywcy, Użytkownik dokonuje nieodpłatnej Rejestracji poprzez formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.
2. Założenie Konta przez Nabywcę nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
3. Po utworzeniu Konta Nabywcy, Użytkownik uzyskuje możliwość dodawania Towarów Sprzedawców do ulubionych.
4. Z chwilą aktywacji Konta Nabywcy przez Użytkownika, zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Nabywcy.
5. Użytkownik będący Przedsiębiorcą w celu uzyskania statusu Sprzedawcy, przesyła do Usługodawcy zgłoszenie chęci współpracy oraz zdjęcia 1-3 prac poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w zakładce Kontakt. Po otrzymaniu zgłoszenia Usługodawca dokonuje weryfikacji Użytkownika i w terminie 30 dni informuje Użytkownika drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, o przyjęciu, bądź odrzuceniu zgłoszenia. Usługodawca w przypadku przyjęcia zgłoszenia Użytkownika zakłada Konto Sprzedawcy i przesyła mu na adres elektroniczny podany w zgłoszeniu potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Sprzedawcy.
6. Sprzedawca oraz Usługodawca podpisują dodatkowo Umowę o współpracy, która reguluje w szczególności pośredniczenie Usługodawcy w zakresie płatności pomiędzy Użytkownikami, a Sprzedawcami oraz zasady uiszczania przez Sprzedawców prowizji na rzecz Usługodawcy.
7. W trakcie wypełniania formularza wiadomości, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola.
8. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
9. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Nabywcy. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Użytkownika. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 4 Usługi

 

1. Usługodawca drogą elektroniczną świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkownika następujące usługi:

a. prowadzenie Konta Nabywcy, b. prowadzenie Konta Sprzedawcy, c. dodaj pracę do ulubionych, d. formularz kontaktowy.

2. Usługodawca świadczy na rzecz Sprzedawcy nieodpłatną usługę opublikowania Ogłoszenia. Jeżeli Towar z Ogłoszenia zostanie sprzedany w Serwisie Internetowym tj.  zostanie zawarta Umowa sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Usługodawcy prowizję, na zasadach opisanych poniżej w §6 ust. 2.

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wymienionych w ust. 1 usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Dodaj pracę do ulubionych, polega na umożliwieniu Użytkownikowi po zalogowaniu się na Konto Nabywcy zaznaczenia danej pracy jako "ulubionej". Wówczas zaznaczona praca zostaje zamieszczona na Koncie Nabywcy.

5. Usługa Formularz kontaktowy umożliwia wysyłanie za pomocą formularza zamieszczonego w Serwisie Internetowym wiadomości do Usługodawcy.

6. Usługa Prowadzenie Konta Sprzedawcy dostępna jest po zawarciu umowy pomiędzy Usługodawcą, a Sprzedawcą i polega na umożliwieniu Sprzedawcy poprzez Ogłoszenie, sprzedaży należącego do niego Towaru w Serwisie Internetowym.

7. Usługa Prowadzenie Konta Nabywcy dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie i polega na umożliwieniu Nabywcy przez Usługodawcę korzystania z Konta Nabywcy oraz innych usług nieodpłatnych, które są udostępniane w ramach konta, jak też śledzenie stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

8. Użytkownik, który dokonał rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Nabywcy. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 dni kalendarzowych.

9. Usługa Zamieszczenie Ogłoszenia polega na zamieszczeniu przez Usługodawcę Ogłoszenia dotyczącego Towaru Sprzedawcy i utrzymywania go w Serwisie Internetowym przez czas nieokreślony tj. do momentu usunięcia Ogłoszenia przez Usługodawcę, lub zawarcia przez Sprzedawcę Umowy sprzedaży, której przedmiotem jest Towar zaprezentowany w Ogłoszeniu. W trakcie trwania usługi Usługodawca może edytować Ogłoszenie.

10. Rezygnacja z usługi Zamieszczenie Ogłoszenia możliwa jest w każdej chwili i polega na rozwiązaniu umowy świadczenia usługi zgodnie z Regulaminem.

11. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania Użytkownika na szkodę Usługodawcy, tj. naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Serwisu Internetowego. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 5 Zasady zawierania Umów sprzedaży

 

1. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikom zawieranie ze Sprzedawcami Umów sprzedaży, których przedmiotem są Towary prezentowane w Ogłoszeniach.

2. Usługodawca nie jest stroną Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Użytkownikami, a Sprzedawcami, przedmiotem których są Towary. Usługodawca zapewnia jedynie techniczną możliwość prezentacji Towarów w Serwisie Internetowym oraz pośredniczy zgodnie z Regulaminem pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą w zakresie płatności.

3. W chwili zawarcia poprzez Serwis Internetowy Umowy kupna sprzedaży pomiędzy Nabywcą, a Sprzedawcą, Nabywca otrzymuje dane rejestrowe Sprzedawcy oraz wszystkie szczegóły Oferty, w tym cechy Towaru, będącego przedmiotem zamówienia: cenę brutto Towaru, informację o formie i koszcie Dostawy, informację o sposobie płatności i terminie płatności, termin spełnienia świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Użytkownik miałby ponieść w związku z Umową sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Użytkownika, że w przypadku zawarcia przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga to za sobą obowiązek zapłaty.

4. Po przyjęciu Oferty przez Nabywcę, Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej Nabywcy i Sprzedawcy potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Nabywca może wybrać następujące formy płatności:

a. przelew bankowy na rzecz Sprzedawcy, na rachunek bankowy Usługodawcy. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy. Usługodawca przesyła Sprzedawcy drogą mailową potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Wówczas Sprzedawca wysyła zakupiony Towar do Nabywcy.

b. płatność gotówką w momencie przekazania Towaru Nabywcy.

6. Wszystkie formy płatności określone powyżej są realizowane za pośrednictwem Usługodawcy.

7. Nabywca powinien dokonać płatności za zamówienie, w wysokości wynikającej z zawartej pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą Umowy sprzedaży w terminie do 5 dni roboczych.

 

§ 6 Zasady sprzedaży Towarów

1. Sprzedawca jest zobowiązany zapłacić na rzecz Usługodawcy, od każdej zawartej na zasadach określonych w Regulaminie umowy sprzedaży Towaru, prowizję w wysokości ustalonej z Usługodawcą każdorazowo w odniesieniu do danego Towaru, nieprzekraczającą jednak 30% ceny brutto Towaru.

2. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie przez Usługodawcę prowizji z kwoty stanowiącej cenę brutto Towaru, stanowiącego przedmiot Umowy sprzedaży, zawartej pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, zgodnie z Regulaminem.

3. Usługodawca przesyła Sprzedawcy fakturę obejmującą prowizję, o której mowa w §6 ust. 2. Faktura udostępniania jest w formie pliku elektronicznego w formacie PDF.

 

§ 7 Reklamacje

 

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

§ 8 Odstąpienie od Umowy

 

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie do 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

3. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.

 

§ 9 Odpowiedzialność Sprzedawcy w zakresie publikowania przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym treści dostarczonych przez Sprzedawcę

 

1. Informacja o Towarze oferowanym przez Sprzedawcę powinna być rzetelna, dotyczyć wyłącznie Towaru, będącego jej przedmiotem, zgodna z przepisami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony praw konsumentów oraz nie może wprowadzać Nabywców w błąd.

2. Przesyłając treści dotyczące Towaru, Sprzedawca dokonuje dobrowolnie akceptacji ich rozpowszechniania. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

3. Sprzedawca oświadcza, że:

a. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do utworów, przedmiotów, które składają się na treści;

b. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §4 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

d. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. W ramach korzystania z usług zabronione jest udostępnianie Usługodawcy przez Sprzedawcę treści, które mogłyby:

a. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c. posiadać charakter obraźliwy (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

5. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §10 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści dostarczonych przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca udziela nieodpłatnie Usługodawcy licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na wykorzystanie dostarczonych przez Sprzedawcę treści, w szczególności publikację treści w Serwisie Internetowym. Sprzedawca udziela Usługodawcy licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim na następujących polach eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dostarczonych Usługodawcy treści w tym wizerunku Towaru, techniką drukarską oraz cyfrową;

b. w zakresie obrotu Towarem albo egzemplarzami (np. katalog z Towarami wystawionymi na sprzedaż w Serwisie Internetowym);

c. w zakresie rozpowszechniania wizerunku Towaru w tym publiczne wystawienie, emitowanie  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

§ 10 Zgłaszanie naruszenia praw

 

1. W przypadku, gdy Użytkownik, inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Serwisie Internetowym narusza jego prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Serwisu Internetowego, treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 11 Ochrona danych osobowych

 

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

§ 12 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.

3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu Internetowego.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Nabywcą o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania w Serwisie Internetowym. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.06.2023 r.